RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

WINDES ANDRZEJ KOCIŃSKI
z siedzibą przy ul. Zagajnikowej 20, 04-853 Warszawa

Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Zagajnikowa 20, 04-853 Warszawa
 • przez e-mail: odo@windes.pl
 • telefonicznie: 571-911-200
2. Cele przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu nawiązania kontaktów biznesowych z Panią/Panem i realizacji zamówień.

Dodatkowo, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu informowania
o aktualnej ofercie i promocjach.

3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku
  z warunkami określonymi w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –  podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci prawidłowego i zgodnego z przepisami  świadczenia usług i sprzedaży towarów oraz prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa brania udziału w obrocie gospodarczym oraz spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego
  (np. wobec urzędów skarbowych) oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub przetwarzaniem danych osobowych, gdyż przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym administrator podlega.
4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wykonania umowy
a następnie:

 • w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy lub
  w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, w szczególności polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami
  – do momentu przedawnienia roszczeń;
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  – przez czas wymagany na podstawie przepisów prawa.
5. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe w zależności od stanu sprawy osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, przetwarzającym dane w związku z realizacją umowy, w szczególności świadczącym usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne
i telekomunikacyjne, księgowo-podatkowe, prawne i windykacyjne oraz innym podmiotom takim jak: sądy, prokuratury, urzędy, komornicy, strony postępowania, innym uczestnikom postępowania sądowego/administracyjnego/egzekucyjnego, podmiotom pozostającym z Panią/Panem w relacjach prawnych, ich pełnomocnikom.

6. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Administrator danych co do zasady nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych podmiotom  mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W sytuacji, w której doszłoby do takiego przekazania ze względu na ważny prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych, Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony Pani/Pana danych osobowych.

7. Źródło pochodzenia danych oraz konieczność podania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od Pani/Pana. Podanie danych osobowych było dobrowolne ale niezbędne do wykonania umowy/umów.

8. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt z nami.
(dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej – Administrator danych osobowych)

9. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?